Vít vỏ 4.0


Tên sản phẩm: Vít vỏ 4.0

Mã hàng hóa: 180

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Hào Nam
Điện thoại: (028) 3963 6495
Fax: (028) 3963 6496
Email: sales@haonam.vn


Vít vỏ 4.0

Đường kính Φ4.0mm, đầu vặn hình lục giác